prof. ThDr. Alojz Martinec

Alojz Martinec, ThDr., profesor Starého zákona, biblista, orientalista, prekladateľ.

Narodil sa 26. 8. 1917 v Čiernych Kľačanoch, kde chodil do základnej školy.

Gymnázium absolvoval v Zlatých Moravciach, teológiu študoval na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili 23. 6. 1943.

Ako kaplán pôsobil v Dolnej Krupej a v Novom Meste nad Váhom. V Trnave učinkoval ako profesor náboženstva na biskupskom gymnáziu. Neskoršie bol správcom farnosti v Dolnej Krupej. Od roku 1953 začal pôsobiť na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde dvakrát zastával akademickú funkciu prodekana. Od roku 1965 bol profesorom Starého zákona, biblických vied, neskôr aj archeológie a biblických jazykov.

Prekladal z hebrejčiny a arabčiny, najmä biblické texty. Spolupracoval na preklade misála a ďalších liturgických textov. Dlhé roky redigoval Katolícke noviny a v rokoch 1978 - 1984 bol ich šéfredaktorom. Zaujímal sa aj o základné otázky teológie a kresťanskej filozofie. Odborne sa zameriaval na najnovšie otázky biblickej a kresťanskej archeológie.

Zomrel 2. 3. 1996 v Bratislave. Pochovaný je v Čiernych Kľačanoch.

__________

Zdroj:

PaedDr.Ondrej Valach,
www.machulince.sk