Hodová slávnosť Najsvätejšej Trojice 2018

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – hodovou slávnosťou. Slávnostná hodová sv. omša sa konala v nedeľu 27. mája o 8.00. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol i v tomto roku ThDr. Marián Červený, PhD., ktorého homília bola povzbudením pre každého z nás. Po svätej omši veriaci kostola vytvorili milé a bezprostredné spoločenstvo v nádvorí kostolíka pri malom občerstvení a dobrej nálade.

Sme radi, že i v tomto roku sme mohli spoločne sláviť liturgiu a stráviť príjemné dopoludnie v družnej debate. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave i dôstojnému a dobre zorganizovanému priebehu hodovej slávnosti.

Nakoľko sme sa po slávení svätej omše už venovali hosťom a prítomnému spoločenstvu, prinášame len niekoľko fotografíí z eucharistického slávenia.
__________
Homília ThDr. Mariána Červeného, PhD.
[ on-line audio záznam i možnosť prevzatia záznamu vo formátoch mp3 a ogg ]