Dušičky - čas upriamený na nebo

Čas sviatku všetkých svätých a spomienky na všetkých verných zosnulých, v ktorom si pripomíname a hlbšie uvedomujeme pominuteľnosť pozemského života a cieľ nášho putovania v nebi.

  • V tomto čase máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista a svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
    – veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sviatosť pokánia (stav posv. milosti), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa;
    – veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky;