Renovácia strechy

Táto stránka je venovaná informáciám ohľadom renovácie strechy kostola Najsvätejšej Trojice na Podhradí.

Plánovaná renovácia zhŕňa nasledovné práce:
- priemyselné dočistenie krovu;
- lokálnu výmenu konštrukcie krovu (poškodené časti);
- ošetrenie krovu voči škodcom;
- kompletnú výmenu laťovania;
- natiahnutie izolačnej fólie pod krytinu;
- kompletnú výmenu strešnej krytiny;
- potrebné klampiarske práce.

Informácie o priebehu prípravných prác, projekty, posudky a ďalšie relevantné dokumenty je možné nájsť v prívátnej sekcii:

>> podhradie.fara.sk/strecha <<

Prístup do privátnej sekcie si môžu farníci vyžiadať od správcu kostola v sakristii kostola.

__________
 

Z ponúk od oslovených firiem sme vybrali ponuku od firmy PB Systém s.r.o., s ktorou sme aj podpísali zmluvu o dielo.

Práce na rekonštrukcii kostola boli započaté 3. septembra 2009, pričom predpokladaná dĺžka trvania rekonštrukcie bola cca. jeden mesiac. Keďže v priebehu rekonštrukcie bolo zistené porušenie statiky veže kostola, práce sa predĺžili o čas potrebný na opravu uloženia veže kostola a niektorých ďalších častí krovu, o výmene ktorých bolo rozhodnuté až po úplnom odkrytí a odstránení starej krytiny. Rekonštrukcia bola ukončená začiatkom novembra 2009.

Celková cena rekonštrukcie strechy: 40 800,- €

Osobitne by sme chceli vyjadriť vďaku Ing. Vladimírovi Kohútovi za vykonaný drevársky a statický posudok, obetavú pomoc pri riešení opravy uloženia veže kostola a odborný i ľudský prístup.

Vďaka patrí tiež vedeniu a pracovníkom firmy PB Systém s.r.o. za odbornú a kvalitnú prácu i za celkový veľmi korektný, profesionálny a ľudský prístup.