Náš dlhoročný organista Jakub Maruniak odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi

Vo štvrtok 26. mája 2016 krátko po polnoci, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, si Pán povolal do večnosti svojho verného služobníka a organistu Jakuba Maruniaka, ktorý celých päťdesiatdva rokov v obetavej každodennej službe skrášľoval liturgiu svojím umeleckým spevom a hrou na organ.

Pohrebné obrady spolu so zádušnou svätou omšou sa budú konať v našom kostole v utorok 31. mája o 17.00. Následne bude telo nášho zosnulého uložené na cintoríne v svojom rodisku.

Hody 2016

Hody 2016
Hody 2016

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – je hodovou slávnosťou. Slávnostnú sv. omšu sme slávili v nedeľu 22. mája o 8:00 spolu so slávnostným kazateľom ThDr. Mariánom Červeným, PhD., farárom farnosti Bratislava-Čuňovo. Po sv. omši pokračovala naša slávnosť spoločným doobedňajším stretnutím a pohostením v areáli kostolíka.

Boží hrob 2016

Boží hrob 2016
Boží hrob 2016

Boží hrob - tajomstvo stíšenia sa, modlitby a adorácie, keď sa nám pred oči kladie cena našej spásy a tajomstvo Pánovej prítomnosti medzi nami.

Prinášame niekoľko záberov Božieho hrobu, pri ktorom sa veriaci modlili a adorovali večer po veľkopiatočných obradoch a počas celej Bielej soboty až do večernej Veľkonočnej vigílie o 19.00.

Zelený štvrtok 2016

Zelený štvrtok 2016
Zelený štvrtok 2016

Na Zelený štvrtok sme si i v našom v našom kostole pri svätej omši pripomínali ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.
Po sv. omši bola možnosť modlitby - bdenia pri Ježišovi, ktoré trvalo do 19:00.
Z bdenia po svätej omši prinášame niekoľko záberov svätostánku a oltára, ktoré boli naaranžované v kontexte dnešného slávenia...

Vďaka za Národný pochod za život 2015

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník Národného pochodu za život, na ktorom radosť zo života oslávilo viac než 70 tisíc ľudí. Pochod bol vyvrcholením päťdňového sprievodného programu, v rámci ktorého boli duchovným, umeleckým, intelektuálnym i praktickým spôsobom komunikované témy súvisiace s ochranou a naplnením života od počatia až po prirodzenú smrť.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnej a radostnej oslave života - obetavým organizátorom, účastníkom, ktorí i napriek námahám prišli z celého Slovenska i všetkým, ktorí sa zúčastniť nemohli, no modlitbou, obetou a osvetou tento pochod podporovali.